Onnukku Renda Lyrics Translation | Onnukku Renda Meaning in English, Hindi


Onnukku Renda meaning in English - Get latest movie Vantha Rajavathaan Varuven- Onnukku Renda song lyrics translation meaning in Hindi, English and Telugu, Tamil with subtitle and dubbed.

Meaning of Onnukku Renda Lyrics in Telugu/Tamil/Hindi Translation language from English. Welcome to the Onnukku Renda lyrics translation page.

Onnukku Renda Lyrics Meaning in Hindi / English Translation


Movie: Vantha Rajavathaan Varuven
Song: Onnukku Renda
Singer/Lyricist: Senthil Ganesh, V.M.Mahalingam
Cast: Megha Akash as Maya Prakash, Ramya Krishnan as Nandhini Prakash
Producer: Allirajah Subaskaran
Director: Sundar
Release Date: 2/1/2019

Onnukku Renda Lyrics Translation

Full Lyrics of Onnukku Renda Songs Coming Soon