Paravaigal Lyrics Translation | Paravaigal Meaning in English, Hindi


Paravaigal meaning in English - Get latest movie Vantha Rajavathaan Varuven- Paravaigal song lyrics translation meaning in Hindi, English and Telugu, Tamil with subtitle and dubbed.

Meaning of Paravaigal Lyrics in Telugu/Tamil/Hindi Translation language from English. Welcome to the Paravaigal lyrics translation page.

Paravaigal Lyrics Meaning in Hindi / English Translation


Movie: Vantha Rajavathaan Varuven
Song: Paravaigal
Singer/Lyricist: Sanjith Hegde, Hiphop Tamizha
Cast: Megha Akash as Maya Prakash, Ramya Krishnan as Nandhini Prakash
Producer: Allirajah Subaskaran
Director: Sundar
Release Date: 2/1/2019

Paravaigal Lyrics Translation

Full Lyrics of Paravaigal Songs Coming Soon