Vanga Machchan Vanga Lyrics Translation | Vanga Machchan Vanga Meaning in English, Hindi


Vanga Machchan Vanga meaning in English - Get latest movie Vantha Rajavathaan Varuven- Vanga Machchan Vanga song lyrics translation meaning in Hindi, English and Telugu, Tamil with subtitle and dubbed.

Meaning of Vanga Machchan Vanga Lyrics in Telugu/Tamil/Hindi Translation language from English. Welcome to the Vanga Machchan Vanga lyrics translation page.

Vanga Machchan Vanga Lyrics Meaning in Hindi / English Translation


Movie: Vantha Rajavathaan Varuven
Song: Vanga Machchan Vanga
Singer/Lyricist: Kaushik Krish, Hip Hop Tamizha
Cast: Megha Akash as Maya Prakash, Ramya Krishnan as Nandhini Prakash
Producer: Allirajah Subaskaran
Director: Sundar
Release Date: 2/1/2019

Vanga Machchan Vanga Lyrics Translation

Full Lyrics of Vanga Machchan Vanga Songs Coming Soon